ЛЮАС


Архитектура

 

СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

-          Архитектура на сгради и съоръжения

-          Градско стоителство и стопанство

-          Земеустройство и кадастър

-          Промишлено и гражданско строителство

-          Технология на строителните конструкции

-          Дизайн на архитектурната среда

-          Хидротехническо строителство

-          Технология на строителните конструкции, изделия и материали

-          Финанси

-          Екология и защита на околната среда

-          Оборудване на химически производства и предприятия за строителни материали

-          Топлогазоснабдяване и вентилация

-          Автоматизирано управление на технологичните процеси

-          Водоснабдяване и водоотвеждане

-          Фирмен мениджмънт