ЛЮАС


Специалности

 

Фармация

юли 1st, 2012

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ, ПРОВЕРЕНА С ВЕКОВЕ

 

    Първите сведения за лечебните средства и техните описания се съдържат в древногръцки папируси. Известни са около 1 200 медицински текста с различно съдържание и давност, датирани от 1900-1250 г.пр.н.е. Най-известният от всички документи е бил намерен в една от фивските гробници. В този медицински трактат, известен като „Папирусът на Еберс”,се описват над 700 лекарства за лечението на повече от 450 болести. Обаче трябва да се отбележи, че по данни на изследователите значителен брой от рецептите на този папирус са били известни на жителите на Вавилон много по-отдавна.

    Голямо влияние върху развитието на древните медицински знания е имала и индийската медицина. В знаменитата „Аюрведа”на целителя Сушруте (ІV в.пр.н.е) например са описани приблизително 700 целебни растения.

    Върху статуята на древноегипетския бог на мъдростта е изписана думата „фармаки”, което означава „изцелявам”. Именно от този корен е възникнало названието на науката за приготвяне на лекарствата – фармация. Без преувеличение може да се каже, че фармацията е един от фундаменталните древни отрасли на медицината. През всички исторически периоди на човешката цивилизация най-изтъкнати умове на човечеството са посвещавали живота си на търсенето, изучаването и приготвянето на лекарствени средства. Днес в арсенала на медиците се съдържат хиляди наименования на препарати, пред които отстъпват повечето болести.

    Как се приготвят лекарства? Какви препарати са необходими за пациента? Какъв е механизмът на действието на тези лекарства? Какви са тънкостите във всеки конкретен случай? Как да се избегнат грешките при назначаването на лекарства? По какъв начин се разпространяват препаратите на фармацевтичния пазар?

    Всички тези въпроси се свеждат към един – къде да се получи висококачествено образование на европейско ниво, с което можеш да станеш добре платен и компетентен специалист? При нас, в НАЦИОНАЛНАТА ФАРМАЦЕВТИЧНА АКАДЕМИЯ НА УКРАЙНА (НФаУ) това е възможно.

     Подготовката на специалистите по класическата специалност ФАРМАЦИЯ се осъществява въз основа  на лиценз на Държавната акредитационна комисия на Министерството на образованието на Украйна. Срокът на редовното обучение е 5 години. През този период студентите изучават 56 дисциплини с хуманитарен, физико-математически, медико-биологически, химически и технологически профили, минават производствена и осведомителна практика в базовите аптеки, лечебните организации и водещите фармацевтични предприятия на Украйна.

    По специалност  Фармация има и задочно обучение със срок от 4,5 до 5,5 г., в зависимост от базовото образование.

 

 
Годишната такса за обучение на руски език е от 3100 $ до 3 850 $

Клиническа фармация

юли 1st, 2012

КЛИНИЧЕСКА ФАРМАЦИЯ

 

   Въз основа на лиценза на Държавната  акредитационна комисия на Министерството на образованието на Украйна № 210015 серия ВПД-ІІІ от 10.03.1999 г., в НФаУ за пръв път от началото на века и за пръв път в историята на Украйна и държавите от ОНД се започна подготовка на специалистите на новото поколение по новата специалност КЛИНИЧЕН ФАРМАЦЕВТ, която ще свързва фармацията и медицината с клиниката, лекаря и пациента. Специалността е внесена в Държавен класификатор на професиите – ДК 003-95, смяна 2 (код 2224.2). С указ на МОН на Украйна е регламентирано внасянето на този пост в щатовете на лечебно-профилактичните учреждения. Обучението дава възможност на студентите да се запознаят със симптоматиката на най-разпространените заболявания, със съвременните методи на клинично и лабораторно обследване на пациентите, с принципите на поставяне на диагноза и, като цяло, да сформира у бъдещите специалисти клинично мислене. Въведено е изучаване и на  основите на фармако-икономиката, които регулират икономичното използване на бюджетните финанси и финансите на пациента.

    В НФаУ е открита съвременна клиника, която е оборудвана в съответствие с международните стандарти и има всички необходими условия за реализация на най-модерните медицински технологии: компютърна електрокардиография, велоергометрия, денонощна мониторна ЕКГ, компютърна оценка на функциите на външното дишане, ултразвукови изследвания, синглетно-кислородна терапия, прилагане на поляризирана светлина. Това е първата в Украйна университетска клиника.

    Такива условия дават възможност на студента да се учи около леглото на пациента, да се следят клиничните прояви, протичането на болестта, нейната динамика под влияние на фармако-терапията, да се анализират лекарските предписания, да се запознава с принципите на провеждане на клиничните изпитания на новите лекарства и – като извод, да се дават консултации и да се осъществява фармацевтичната опека на пациента в аптечни условия.

 

 

РАБОТА

 

-          В лечебно-профилактични учреждения – консултант-лекар по фармако-терапевтичните въпроси. Осигурява индивидуален подход при избора на лекарствения препарат.

-          В аптечни учреждения – осигуряване на фармацевтичната опека на пациента, консултации по въпроси, свързани с рационалния прием на лекарствените препарати и подбирането на по-ефективните и по-евтини аналози на оригиналните лекарства.

-          В научно-изследователски учреждения с медицински профил – участие в създаването и клиничната апробация на новите препарати, в провеждането на фармакологическите, токсикологическите, фарма-икономическите изследвания на фарма-икономиката.

-          В сферата на фармацевтичния бизнес – работа, свързана с високоефективна реклама на лекарствените средства, с маркетинговите изследвания, с фарма-икономиката.  

 

    Получените знания и навици студентите затвърдяват по време на учебната и производствена практика в съвременни аптеки.

 

 

    За цялостната подготовка на специалистите от дадения  профил НФаУ има всички необходими условия, а именно – значителен научно-методически и интелектуален потенциал. Тук преподават 55 професори, 245 кандидати на науките, 15 академици и членове на Националната и отраслевите академии на науките, 14 заслужили дейци на науката и техниката.

 

Дисциплини: 

-          Анатомия и физиология на човека

-          Патологична физиология

-          Основи на генетиката

-          Микробиология с основи на паразитологията

-          Клинична биохимия

-          Фармакология

 

Допълнително въведени:

 

-          Основи на медицинските знания

-          Клинична токсикология

-          Лабораторна диагностика

-          Клинична биофармация

-          Клинична фармакология

-          Фармацевтична оптика

-          Основи на фарма-икономиката

 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 години

Технология на парфюмерно-козметични средства

юли 30th, 2012

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПАРФЮМЕРНО-КОЗМЕТИЧНИТЕ СРЕДСТВА

 

Катедра  КОЗМЕТОЛОГИЯ И АРОМОЛОГИЯ е създадена през 1998 г. на базата  на курса по Технология на козметичните средства. През същата година в катедрата е открита нова специалност – ТЕХНОЛОГИЯ НА ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИТЕ СРЕДСТВА. В днешно време откриването на тази специалност е много важно и своевременно събитие в сферата на образованието и научно-практическата дейност. Пазарът на козметичните услуги и парфюмерно-козметичната продукция, както и броят на потребителите на тази стока, непрекъснато се увеличават, а в същото време има катастрофален недостиг на козметолози-професионалисти. Във връзка с това вече е крайно необходимо обучението на специалисти, които да работят в козметичната област. Дойде време внимателно да се проанализира нивото на образованието и нивото на образователните програми по козметологияа. Висшите учебни заведения са длъжни да играят главната роля в подготовката на високо- квалифицирани кадри, както и – което е много важно – в преподготовката на тези кадри. Многобройните краткосрочни козметични курсове (от 2 седмици до 2-3 месеца – от 36 до 600 академични часа) само дискредитират професията и въвеждат в заблуда хората, които се стремят да получат знания. Но най-важно е съдържанието на образованието. Списъкът на дисциплините в учебните програми в повечето училища е много далеч от европейските стандарти – отсъстват основни дисциплини като: козметична химия, апаратурна козметология, аромология и т.н. А много често сред преподавателите отсъстват специалисти с висше образование, още по-рядко пък се срещат такива с учени степени.

    Днес само едно висше учебно заведение – НФаУ – провежда подготовка на специалисти за козметичните клиники, салони, кабинети и промишлени предприятия на парфюмерно-козметичния отрасъл, а именно ФАРМАЦЕВТ – КОЗМЕТИК.

Курсът на обучение на фармацевт-козметика се състои от 8 910 часа теоретична подотовка, която съдържа значителен обем знания от фундаментални и професионално-ориентирани дисциплини от медико-биологичен, технологичен, козметологичен, химически и организационно-икономически  характер.

    През периода на следването си студентите изучават следните професионално ориентирани дисциплини:

 

-          История на козметологията и аромологията

-          Хигиена и промишлена санитария-          Основи на практическата козметология-          Дерматология-          Апаратурна козметология-          Клинична козметология-          Основи на пластичната хирургия-          Медицинско-биологични аспекти на парфюмерно-козметичните препарати-          Професионална етика и деонтология-          Фармакогнозия с основи на фитокозметиката-          Теоретични основи на производството на парфюмерно-козметични средства-          Технология на екстемпоралните козметични препарати-          Технология на парфюмерно-козметичното производство-          Оборудване на парфюмерно-козметично предприятие-          Новаторски технологии в отрасъла-          Стандартизация на парфюмерно-козметичната продукция-          Козметична химия-          Организация и икономика във фармацията и парфюмерно-козметичния отрасъл-          Мениджмънт и маркетинг във фармацията и парфюмерно-козметичния отрасъл-          Правно регулиране на дейността на парфюмерно-козметичните предприятия 

    През периода на обучение студентите имат възможност да затвърдят своите теоретични знания в предприятия с парфюмерно-козметичен профил, в аптеки, козметологични клиники и салони, в контролните органи на отрасъла. Количеството на практическата подготовка е 1 026 часа.

 

 

Технология на фармацевтичните препарати

юли 29th, 2012

ТЕХНОЛОГИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ПРЕПАРАТИ

 

    Организацията на учебния процес, нивото и обемът на научните изследвания и съвременната материална база поставят  Националната фармацевтична академия на Украйна на лидерски позиции в подготовката на фармацевтични кадри. Дипломата на НФаУ е призната от водещите специалисти в 70 държави.

    През 1992 г. в академията  бе открит факултетът ПРОМИШЛЕНА ФАРМАЦИЯ, който подготвя кадрите по специалност  Промишлена фармация. През 1998 г. обаче тази специалност беше заменена с ТЕХНОЛОГИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ПРЕПАРАТИ – с цел подготовка на инженери-технолози за фармацевтичните предприятия.

    Обучението на студентите и по тази специалност се води с оглед опита на най-добрите отечествени и чуждестранни стандарти на образованието. През 5-те години на следване в НФаУ студентите, които са избрали специалността ТЕХНОЛОГИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ПРЕПАРАТИ, изучават 65

 

ДИСЦИПЛИНИ, от които базовите са:

 

      -     Информационни технологии на управление и проектиране

      -     Физика и физически методи на анализа

      -     Инженерна и компютърна графика

      -     Процеси и апарати на химико-фармацевтичните предприятия

      -     Обща химическа технология

      -      Приложна механика

      -      Математическо моделиране и инсталиране на ЕОП

      -      Фармацевтична химия

      -      Фармакогнозия с основи на биохимията

      -      Химическа микробиология

      -      Въвеждане във фармакологията

      -      Токсикологическа химия

      -      Технология на готовите лекарствени средства

      -      Маркетинг в промишлената сфера

 

    За всестранната подготовка на студентите допринася и възможността да практикуват получените знания във водещите предприятия на Украйна, където могат да овладеят тънкостите на работата в условията на съвременното производство. Производствената дейност на бъдещите специалисти съдържа:

 

-          Експлоатация на технологичното оборудване в химико-фармацевтичните предприятия

-          Разработване на нови или усъвършенстване на съществуващите технологични процеси

-          Избор и осъществяване на новите процеси и режими в производството

 

    След завършване на академията студентите получават квалификация инженер-технолог на химико-фармацевтичното производство, която им дава възможност да заемат престижни постове във водещи химико-фармацевтични предприятия, фармацевтични фабрики, предприятия на малкия и среден бизнес.

Освен дневната форма на обучение, съществува и задочна, при която следването е 5.5 г.

 

Маркетинг

юли 28th, 2012

МАРКЕТИНГ

 

    В НФаУ от 1997 г. се изучава специалността  МАРКЕТИНГ. Подготовката на маркетолози се провежда в съответствие с държавния стандарт по адаптация на фармацията въз основа на новаторските методи, със зачитане на отечествените и световните стандарти.

    През периода на  обучение студентите изучават хуманитарни, фундаментални и професионално ориентирани дисциплини, които дават възможност да се получи съвременна икономическа подготовка. Освен това се изучават и дисциплини, които дават общи понятия в областта на фармацията и фарма-икономиката, биология и физиология с основи на анатомията, фармакология, химически и физически основи на производството, технология на отрасъла, фарма-икономика:

 

СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

    -     Маркетинг

    -     Мениджмънт

    -     Икономика, организация и планиране на производството

    -     Финанси

    -     Инвестиции

    -     Инфраструктура на стоковия пазар

    -     Маркетингова стокова политика

    -     Стокознание

    -     Маркетингови изследвания

    -     Промишлен маркетинг

    -     Международен маркетинг

    -     Рекламен мениджмънт

    -     Комерсиална дейност на посредническите организации

 

Производствената дейност на бъдещите специалисти включва:

-          Работа  в центровете за маркетингови изследвания, в маркетинговите служби и в комерсиалната дейност на предприятията и фирмите във всички отрасли

-          В рекламните агенции, в дилърските и брокерските компании

-          В сферата на фармацевтичния бизвес и аптечните организации

-          В предприятията на химико-фармацевтичния, медико-биологичния и козметичния отрасли

-          В учебните и научно-изследователските организации

 

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 

-          Дневна – срокът е 5 г.

-          Задочна – срокът е 5,5 г.

    След четвъртата година на студентите се дава квалификация БАКАЛАВЪР ПО ИКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО , а след още една година се дава квалификация ИКОНОМИСТ – след издаването на диплом.

 

 

Мениджмънт на организациите

юли 27th, 2012

МЕНИДЖМЪНТ НА  ОРГАНИЗАЦИИТЕ

 

    Специалистите в областта на управление на предприятието в условията на пазарна икономика са най-търсените кадри. Професията  МЕНИДЖЪР е една от най-високо платените в целия свят. От 2002 г. факултет ПРОМИШЛЕНА ФАРМАЦИЯ на НФаУ дава възможност на студентите да получат специалността МЕНИДЖМЪНТ  НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ. Това е промишлената област на  Украйна, която се развива най-динамично. Учебните планове и методиките на подготовка на бъдещите мениджъри са направени така, че оптимално съединяват чуждестранния и отечествения опит. Обучението се провежда на контрактна основа. Срокът за бакалавър е 4 години, а за магистър – 5 години. През този период студентите-мениджъри изучават 67 дисциплини. Фундаменталните и хуманитарните осигуряват получаване на качествено висше образование.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ,

предназначени само за подготовка на  студентите като специалисти-мениджъри: 

-          Оперативен мениджмънт

-          Икономика на предприятието-          Финанси на предприятието-          Застрахователен мениджмънт-          Данъчен мениджмънт-          Международни икономически отношения-          Управление на персонала-          Маркетинг-          Логистика-          Счетоводство-          Информационни системи на мениджмънта 

    Работата на мениджъра в областта на фармацията е престижна и увлекателна. Но той няма да постигне значителен успех, ако не овладее спецификата на тази област. С цел подготовка на специалисти с висока квалификация, НФаУ предлага на студентите-мениджъри няколко

 

ДИСЦИПЛИНИ,

които ще им позволят свободно да се ориентират във фармацевтичната област:

 

-          Фармацевтичен мениджмънт

-          Фармацевтичен маркетинг-          Фармацевтично стокознание-          Организация на фармацевтичната област-          Техника и технология на фармацевтичния отрасъл 

    Освен дълбоки технологични знания, студентите-мениджъри получават ценен практически опит като упражняват практическа дейност във водещи предприятия и организации на фармацевтичния отрасъл. Затова само нашите студенти имат възможност да получат високо платена

 

РАБОТА:

 

-          В предприятия на химико-фармацевтичната, медико-биологичната и козметичната промишлености

-          В сферата на частния фармацевтичен и аптечен бизнес-          В учебни и научно-изследователски учреждения с фармацевтичен профил-          В консултантски центрове-          Дилърски организации-          Рекламни организации 

    Освен дневната форма на обучение, има и задочна, която се осъществява на контрактна основа. Срокът на обучение е 5,5 години. Приемането на документите и записването за задочно обучение се осъществява през цялата година по поточна схема.

Желаещите да получат второ висше образование или да се преместят от други висши учебни заведения в НФаУ се записват на договорна основа във втори или последващ курс.

 

 

Качество, стандартизация и сертификация

юли 26th, 2012

КАЧЕСТВО, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

    Въз основа на решение на Държавната акредитационна комисия /лиценз № 210161 серия ВПД-ІІІ от 25 май 2000 г/ в НФаУ се провежда подготовка на специалисти и магистри по специалността КАЧЕСТВО, СТАНДАРТИЗАЦИЯ  И СЕРТИФИКАЦИЯ. Актуалността на откриването на новата специалност се състои в това, че днес химико-фармацевтичната промишленост се реорганизира и модернизира. Главната цел на този процес е създаване и внедряване в производството на конкурентноспособни лекарства. Специалността КАЧЕСТВО, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ се отнася към специфичните категории на подготовка. Обучението се осъществява върху базовото образование в избраната насока в течение на 1 година, а задочното – 1,5 г.

 

  

БАКАЛАВЪР

Дисциплини: 

-          Основи на системния подход

-          Концептуална информатика и информационни технологии

-          Социология на организацията и управлението

-          Съвременна икономика и бизнес

-          Охрана на труда в отрасъла

-          Стандартизация

-          Сертификация и одит на качеството

-          Международни стандарти на качеството

-          Теория на управленските решения

МАГИСТЪР

Дисциплини:

-          Методология, методи и начини на управление на качеството

-          Методи и начини на експертиза на качеството

-          Информационни технологии на качеството, стандартизацията и сертификацията

-          Съвременна икономическа теория и макроикономика

-          Теория и практика на бизнес-планирането

-          Оценка на бизнеса и управление на проекти на развитието

-          Инвестиционни инструменти по управление на качеството

-          Методология и логика на научните изследвания

-          Педагогика на висшата школа

-          Приложна валеология

-          Управление на системата по качество на поръчителя

Икономика на предприятието

юли 24th, 2012

ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

В НФаУ от 1997 година се изучава специалността  ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. Срокът на обучение за бакалавърска степен е 4 години, а за магистър с квалификация  СПЕЦИАЛИСТ-ИКОНОМИСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО –      5 години. В тази специалност се изучават 70

 

ДИСЦИПЛИНИ,

сред които има и професионално – ориентирани като:

 

    -     Икономика, организация и планиране на производството

    -     Финанси на предприятието и финансов мениджмънт

    -     Инвестиране и проектен анализ

    -     Счетоводство и одит

    -     Икономически анализ

    -     Икономика и организация на иновационната дейност

    -     Икономически риск и методи на неговата преценка

    -     Стратегическо управление на предприятието

    -     Производствена логистика

    -     Стопанско законодателство

 

    Съвременното ниво на подготовка на студентите им позволява да реализират своите знания, умения и навици:

 

-          В предприятията на химико-фармацевтичния, медико-биологичния и козметичния отрасли

-          В учебните и научно-изследователски организации с фармацевтичен профил

-          В сферата на фармацевтичния бизнес и аптечните организации

-          В органите на митнически контрол и държавните данъчни инспекции

-          В рекламните агенции

-          В дилърските и брокерски компании

 

 

КВАЛИФИЦИРАН ИКОНОМИСТ – ГАРАНЦИЯ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

 

Автомобилостроене и пътища

юли 23rd, 2012

ДИСЦИПЛИНИ: 

 

-          Автомобили и автомобилно стопанство

-          Електрически системи и комплекси в транспортните средства

-          Колесни и верижни транспортни средства

-          Двигатели с вътрешно горене

-          Гъвкави компютъризирани системи и роботехника

-          Автомобилни пътища и аеродроми

-          Мостове и транспортни тунели

-          Екология и опазване на околната среда

-          Подемно-транспортни, строителни, пътни и мелиоративни машини и оборудване

-          Автоматизирано управление на технологичните процеси

-          Автоматика и автоматизация на транспорта

-          Международна икономика

-          Фирмен мениджмънт

-          Икономика на предприятието

-          Отчет и одит

-          Организация на превозите и управление на транспорта

-          Организация и регулиране на пътното движение

Транспортни системи и логистика

Строителство и архитектура

юли 22nd, 2012

СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

-          Архитектура на сгради и съоръжения

-          Градско стоителство и стопанство

-          Земеустройство и кадастър

-          Промишлено и гражданско строителство

-          Технология на строителните конструкции

-          Дизайн на архитектурната среда

-          Хидротехническо строителство

-          Технология на строителните конструкции, изделия и материали

-          Финанси

-          Екология и защита на околната среда

-          Оборудване на химически производства и предприятия за строителни материали

-          Топлогазоснабдяване и вентилация

-          Автоматизирано управление на технологичните процеси

-          Водоснабдяване и водоотвеждане

-          Фирмен мениджмънт