ЛЮАС


Украйна

 

Образованието в Украйна е традиционно европейско. Университетите, в които предлагаме обучение, са държавни, с вековни традиции, с най-висока – четвърта степен на акредитация. Високо квалифицираните специалисти преподават на украински, руски и английски езици на десетки хиляди студенти от Европа, Америка, Азия и Африка. Предлаганите специалности в над 350 университета са няколко хиляди на брой.

    За приобщаване към европейското образователно стопанство Украйна е подписала множество двустранни и многостранни спогодби – като Хагската и Болонската конвенция. В съответствие с Болонския процес, учебните програми в предлаганите украински университети са съобразени с изискванията на Европейската общност за трансфер на кредити /European Credit Transfer System/ и свободно движение на преподаватели и студенти в Европа. Студентите ползуват уютни и евтини общежития, в които има охрана и вечерен час. Дипломите на Украйна се признават в Европа на основата на многостранни европейски конвенции и двустранни договори, а в Р. България - на базата на Спогодба за взаимно признаване на документи за образование, научни степени и научни звания,  в сила от 24 юни 2002 г., обнародвана в дв. бр.78 от 2002 г. Изготвят се на руски и английски езици с апостил, съгласно изискванията на ЕС.