ЛЮАС


Автомобилостроене

                                                  

                                                     ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ПРОГРАМИ: Бакалавър, Магистър и Доктор

ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ: Руски и английски

НАПРАВЛЕНИЕ:

         "АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ"

ДИСЦИПЛИНИ: 

 • Автомобили и автомобилно стопанство;
 • Автомобилен сервиз;
 • Компютърна  диагностика на автомобили;
 • Техническа експлоатация на специализирани транспортни средства за превозване на опасни продукти (нефтопродукти, сгъстени и втечнени газове, отровни химикали, взривни вещества и др.)

НАПРАВЛЕНИЕ:

                "ТРАНСПОРТНИ ТЕХНОЛОГИИ"

ДИСЦИПЛИНИ:

 • Организация на превозите и управление на транспорта;
 • Организация и регулиране на пътното движение;
 • Организация на превозите на опасни товари (нефтопродукти, сгъстени и втечнени газове, отровни химикали, взривни вещества и др.);
 • Организация на международните превози;
 • Митнически контрол на транспорта;
 • Автоматизирани системи за управление на пътното движение;
 • Административно-правна дейност в сферата на пътното движение;
 • Проектиране на пътното движение.

НАПРАВЛЕНИЕ:

          "КОМПЮТЪРНО ИНЖЕНЕРСТВО"

ДИСЦИПЛИНИ:

 • Специализирани компютърни системи;
 • Компютърни системи в транспорта;
 • Компютърни информационни системи за управление на предприятия;
 • Вградени компютърни системи;
 • Компютърни системи и  автоматизация.

НАПРАВЛЕНИЕ:

           "МЕНИДЖМЪНТ"

ДИСЦИПЛИНИ:

 • Логистика;
 • Мениджмънт в транспорта;
 • Логистично управление на транспортните процеси.

 РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 • Автомобили и автомобилно стопанство;
 • Електрически системи и комплекси в транспортните средства;
 • Колесни и верижни транспортни средства;
 • Двигатели с вътрешно горене;
 • Гъвкави компютъризирани системи и роботехника;
 • Автомобилни пътища и аеродроми;
 • Мостове и транспортни тунели;
 • Екология и опазване на околната среда;
 • Подемно-транспортни, строителни, пътни и мелиоративни машини и оборудване;
 • Автоматизирано управление на технологичните процеси;
 • Автоматика и автоматизация на транспорта;
 • Международна икономика;
 •  Фирмен мениджмънт;
 • Икономика на предприятието;
 • Отчет и одит;
 • Организация на превозите и управление на транспорта;
 • Организация и регулиране на пътното движение;
 • Транспортни системи и логистика.