ЛЮАС


Морски

МОРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

-          Кораби и океанотехника

-          Конструиране и изготвяне на изделия от композиционни материали

-          Икономика на предприятията

-          Програмно обезпечаване на автоматизираните системи

-          Корабни енергетически установки и съоръжения

-          Турбини

-          Топлоенергетика

-          Хладилни машини и съоръжения

-          Двигатели с вътрешно горене

-          Технология на машиностроенето

-          Екология и защита на околната среда

-          Техника и електрофизика на високите напрежения

-          Електронни системи

-          Електрически системи и комплекси в транспортните средства

-          Електромеханически системи за автоматизация и електроподаване

-          Фирмен мениджмънт

-          Специализирани компютърни системи

-          Системи за управление и автоматика

-          Информационни управляващи системи и технологии

-          Защита на информацията с ограничен достъп и автоматизация на нейната обработка в компютърните системи и мрежи

-          Счетоводство и одит

-          Финанси

-          Дизайн

 

 

Срок на обучение:

 

-          За БАКАЛАВЪР – 4 години

-          За МАГИСТЪР -  5 години

-           

Цена на обучението за една година – 800 до 1 500

Общежитие – 200 щ.д. годишно

Език на обучение – руски